Voorsitter

                       Onder-voorsitter

 

Hans Fourie

 

 

082 564 6519

 

 

Ina Jagga

 

 

082 393 0210

 

 

hans.fourie@vodamail.co.za

 

ina.jagga@compuking.co.za

 

 

 

 

 

Inkleding van eredienste saam met die leraars en orreliste

Behartiging van alle tegniese aspekte rondom die erediens

Uitbou van omgeegroepe in die gemeente

Reël en aanbied van toerustingsgeleenthede vir lidmate

 

smiley

 

Gemeentebediening vergader

 

op 'n Sondagoggend 

 

om 10:15 in sentrumsitkamer 

enlightened  21 Januarie 2018

enlightened  15 April 2018

enlightened  22 Julie 2018

enlightened  21 Oktober 2018

enlightened   Januarie 2019 - Begrotingsvergadering

 

Funksies en ander projekte waarby die diensaksie betrokke is

smiley 

Doopgeleenthede

smiley 

Week van Gebed 

smiley  

Lydenstyd

smiley  

Nagmaal & Biduur 

smiley

Spesiale nagmaalsgeleentheid

voor die Pinksterfees

(Biltong & Brood)

 smiley

Hemelvaartdiens

smiley 

Pinkster

enlightenedVanaf Opstandingsondag,

     op pad na Pinkster...

enlightenedPinksterdienste

 

 

 smiley

Gebedsgeleenthede

 

smiley

Kursusse

kiss Kerkraad-induksiekursus

 

kiss Gemeentekursus

 

smiley

Omgeegroepe

 smiley

Nuusbrief

 

smiley

Musiekoptredes

enlightenedKooroptredes

enlightenedOrreluitvoerings

enlightenedKerssangdiens

 

 

 

smiley

Preke op CD

smiley

Databasis

smiley

Basaar

 

Gaan na 'In die Kollig' 

 

smiley 

 

Doopgeleenthede

VOORNEMENDE DOOPOUERS

 

Doopgeleenthede sal voortaan slegs op die

 

EERSTE SONDAG van elke maand plaasvind. 

 

Ouers wat hulle kinders wil laat doop, word daaraan herinner

 

om vroegtydig die kerkkantoor te skakel. Dit is noodsaaklik

 

dat al die administratiewe aspekte vooraf afgehandel word.

Sien ook die kindertjies wie 

 

gedoop is onder

 

'In die kollig' 

 

smiley 

 

Week van Gebed

 

by Kroonstad-Moedergemeente

 

 

 

Ons tema het gegaan oor gebed

 

en bemoediging vir

 

die nuwe jaar.

 

 

 

smiley  

 

Nagmaal & Biduur

Nagmaal word voorafgegaan met ‘n biduur

 

om 09:30  in die konsistorie.

 

enlightened  18 Februarie 2018

Jammer geen terugvoering ontvang nie!

enlightened 20 Mei 2018 (Pinksterfees nagmaal)

Jammer geen terugvoering ontvang nie!

enlightened 19 Augustus 2018

 

Jammer geen terugvoering ontvang nie!

 

enlightened 4 November 2018

 

 

 

 

 

smiley

 

Lydenstyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is Lydenstyd?

 

Lydenstyd is 'n seisoen van 46 dae waarin die kerk die lyding van Christus in herinnering roep

 

en daarop reageer in voorbereiding op die Paastees.

 

Lydenstyd wys by uitstek dat God op 'n besonderse manier die God van die noodlydende, die

 

arme en die veronregte is en dat Christus in ons werklike nood ingedaal het.

 

 

Waar kom Lydenstyd vandaan?

 

Die Westerse kerk het in die tweede heltte van die vierde eeu in navolging van die Oosterse kerk

 

begin om as voorbereiding vir Paasfees 'n vastydperk van 40 dae in te stel. Die vas het meestal

 

beteken dat slegs een maaltyd per dag sonder vleis geëet is.

 

Tradisioneel begin die vastydperk op As-Woensdag. Aanvanklik was die plaas van die as op die

 

kop van 'n sondaar 'n soort tughandeling en boete-oplegging van die kerk. Later het die as 'n meer

 

seremoniële funksie gekry waarin die as, gewoonlik van die vorige jaar se verbrande palmtakke,

 

op die voorkoppe van die lidmate in die vorm van 'n kruis gesmeer is.

 

Wanneer vier ons Lydenstyd?

 

Omdat Christene nie op Sondae, die opstandingsdag, gevas het nie, begin Lydenstyd op 'n Woensdag,

 

46 dae (40 dae en 6 Sondae) voor Paasfees.

 

Waar hierdie Woensdag nie besondere aandag kry nie, begin sommige kerke hulle Lydenstyd op die

 

Sondag voor hierdie Woensdag (dus sewe Lydensweke) en ander weer op die Sondag ná hierdie Woensdag

 

(ses Lydensondae).

 

Hierdie leesrooster volg die tradisie waarin Lydenstyd begin op die Woensdag ná Verheerlikingsondag.

 

 

 

Simbole, gebruike en rituele in Lydenstyd

 

#  Die kruis is die sentrale simbool in Lydenstyd. Die kruis herinner ons aan die kruisiging van Jesus,

 

     'n teken van sy lyding en sterwe. Dit is dus onvanpas om die kruis te versier.

 

#  'n Doringkroon of spykerskan saam met die kruis dien as simbole.

 

#  'n Groot, wit kers met doringdraad daarom gedraai, beeld uit hoe Christus gekom het om bevryding

 

     te bring van watter menslike nood ook al.

 

#  Lydenstyd is 'n tyd van hertoewydingDaarom staan dissipelskap sentraal. Lydenstyd is dus 'n tyd van

 

     toerusting vir dissipelskap.

 

#  Die gebruik om in hierdie tyd van voedsel te vasstaan in die teken van hertoewyding. Hierdie gebruik

 

     kan met 'n bietjie verbeelding met vrug in ons huise gebruik word. As 'n teken van ons bereidheid om op

 

     te offer vir die evangelie, kan ons byvoorbeeld besluit om in hierdie tyd te vas van 'n gewoonte, soos die lees

     

     van tydskrifte of die kyk van TV. Ons kan ook besluit om van sekere voedselsoorte te vas.

 

#  Lydenstyd is 'n tyd van bepeinsing en stilte.  Afsondering is daarom baie nodig. Hoewel ons in hierdie

 

     tyd baie nadink oor God se oordeel oor die sonde, is dit ook 'n tyd om ons te verwonder oor die kruisiging

 

     as dié liefdesdaad van alle tye.

 

#  Lydenstyd is 'n gereedmaak om vernuwing in ons lewe te ontvang. Die pynlikheid van die erkenning van

 

     ons eie sonde is hiervoor noodsaaklik. Verootmoediging, skuldbelydenis en boetedoening is in

 

     hierdie tyd prominent, maar dit alles staan in die teken van die nuwe lewe wat ons simbolies ontvang op

 

     Paassondag. Die as van As-Woensdag is 'n simbool hiervan.

 

#  Van die wonderlikste kerkmusiek is lydensmusiek.  Beter as om net daarna te luister, is om self deel te

 

     neem aan 'n kooruitvoering of die gereelde sing van lydensliedere.

 

#  Let op die rituele en simboliek van Palmsondag en die daaropvolgende Groot Lydensweek, wat uitvoerig

 

     behandel word by daardie week.

 

Kleure in Lydenstyd

 

#  Op As-Woensdag is die kleur grysVir die res van Lydenstyd word donker, aardse

 

     kleure voorgestel.     

 

#  Pers word dikwels in hierdie tyd gebruik, maar herinner dalk te veel aan 'n begrafnis.

 

#  Die kleure van die Groot Lydensweek en Paasnaweek is belangrik omdat dit die

 

     dramatiese karakter van  hierdie tyd kan onderstreep. Vanaf Palmsondag tot die

 

     Donderdag voor Goeie Vrydag, word 'n dieprooi  gebruik om die bloed van Christus

 

     te simboliseer.

 

#  Op Goeie Vrydag en die daaropvolgende Saterdag word geen kleure of versierings gebruik 

 

     nie. Dit staan in kontras met die baldadigheid van die versierings en kleure wat op

 

     Paassondag en in die tyd daarna gebruik word.

 

 

smiley

 

Spesiale nagmaalsgeleentheid 

voor die Pinksterfees

(Biltong & Brood

 

Hierdie spesiale geleentheid, uniek aan Kroonstad-Oos

 

word D.V. Donderdag, 22 Maart 2018 gehou.

 

smiley

 

Hemelvaartdiens

 

Die Hemelvaartdiens word D.V. Donderdag, 10 Mei 2018 by Kroonstad-Oos gehou.

 

smiley

 

Pinkster

enlightened

Vanaf Opstandingsondag, op pad na Pinkster...

 

 

Ons deel graag dr. Carin van Schalkwyk, Tentmakerleraar by NG Philippolis, asook

 

Skriba van die Vrystaat Sinode se weeklikse rubiek soos gepubliseer in die 

 

 

Christus sluit by ons aan (Lukas 24:13-35)

Twee van Jesus se volgelinge (die Emmausgangers), is oppad huistoe na afloop van die Pasga. Hulle is verward, teleurgesteld en ontnugter met die gebeure in Jerusalem.

Hulle het gehoop dat Jesus die Messias sou wees, maar nou is Hy gekruisig en het vroue

ook vertel dat Hy opgestaan het. Dit voel vir hulle asof hulle hul tyd gemors het.

Terwyl hulle loop en met mekaar praat, sluit Jesus by hulle aan, maar verhinder hulle om

Hom te herken. Hulle vertel ontsteld hulle verhaal vir Hom. Jesus luister en begin om die

Skrif uit te lê wat op Hom van toepassing is. Toe hulle by hul dorp aankom, maak Hy asof

Hy gaan afdraai, maar hulle nooi hom om by hulle oor te bly. Aan tafel gaan hulle oë oop.

Jesus kon op die Opstandingsondag letterlik verskyn aan wie Hy wou. Hy kies om aan

hierdie twee volgelinge te verskyn om hulle verwarring, teleurstelling en ontnugtering aan

te spreek. Jesus toon hier ‘n pastorale hart wat ook vir ons vandag steeds tot troos is.

Jesus is nie eenkant en vêr nie. Jesus sluit by ons aan te midde van ons omstandighede.

Dit is deel van die goeie nuus van Opstandingsondag…

 

Johannes 20:11-18...

 

Nadat die dissipels die leë graf gesien het, het hulle teruggegaan huistoe. Maria Magdalena bly agter en

gaan weer terug na die graf. Sy ontmoet twee engele daar wat vir haar sê dat Jesus opgestaan het.

Sy kan nie die boodskap hoor nie en staan in die tuin en huil. Sy loop Jesus raak, maar herken hom nie.

Sy dink Hy is die tuinopsigter en vra of hy nie weet waarheen Sy lyk geneem is nie. Eers toe Hy haar

op die naam aanspreek, herken sy Hom en gaan vertel sy die goeie nuus aan die dissipels.

Trauma en pyn het die geneigdheid om mense se oë vir die moontlikhede en realiteite te sluit.

Maria was so vasgevang in haar pyn dat sy nie die boodskap van die engele kon hoor nie en ook nie vir

Jesus herken nie. Jesus behou egter geduld met haar en ontmoet haar binne haar situasie en loop saam

met haar die pad. Hy bly teenwoordig in haar lewe... hierin ontdek ons Jesus se omgeehart vir mense in

nood en trauma.Mag ons ook so saam met mense reis wat in nood en trauma verkeer.

Ons leef in n stukkende en gebroke wêreld en daarom moet ons regtig geduldig wees met mekaar...

 

Johannes 21:1-19... Petrus se oomblik van waarheid

 

Voor Jesus gekruisig is, het Petrus vir Jesus drie keer verloën. Jesus en Petrus het nog nie

oor die saak gesels nie. Die feit dat hulle nie met mekaar oor die saak gesels nie, is soos die spreekwoordelike olifant in die vertrek. Die verhouding tussen Petrus en Jesus is nie uitgesorteer

nie en daar bou spanning hieroorop in die verhaal.

Jesus ontmoet Petrus simbolies by 'n koolvuur waar Hy vis vir die dissipels voorberei om te eet.

Die vuur spreek letterlik van Petrus se daad waar hy Jesus verloën het by die vuur in die nag toe

Jesus oorgelewer is om gekruisig te word. Die oomblik van afrekening het aangebreek.

'n Mens hou eintlik jou asem op vir die konfrontasie wat gaan volg.

Jesus kom neem die wind uit 'n mens se seile met die manier waarop hy Petrus hanteer.

In plaas daarvan om te verwyt en te baklei, vra Hy of Petrus Hom lief het. Drie keer word die vraag

herhaal. Twee keer antwoord hy met groot brawade dat Hy Jesus lief het. Die derde keer breek sy

hart in stukkies en raak hy ontsteld. Hier sien 'n mens ware en opregte berou.

 

enlightened

 

Pinksterdienste

Pinksterdienste word in samewerking met al die Ned. Geref. Gemeentes in Kroonstad  by

 

Moedergemeente gehou vanaf 13 - 17 Mei 2018 gehou om 18:30

 

 

 

smiley

 

Gebedsgeleenthede

enlightened     Vroeg-oggend-koffie-saam-met-God elke Vrydagoggend om 06:00 in kerk tydens somermaande.

Gebedsgeleentheidstukke was gereeld onder "publikasies" geplaas.

enlightened     Kerkraadslede kom dieselfde tyd in die konsistorie bymekaar.

enlightened      Ringsgebedsgeleentheid elke Vrydagoggend om 07:00 by Moedergemeente.

enlightened     Omgee- en Bybelstudiegroepe kom ook weekliks bymekaar.

 

smiley

 

Jaarlikse aanbieding

van kursusse.

kiss

Kerkraad-induksiekursus 

 

10 Maart 2018

kiss

Gemeentekursus

 

21 April 2018

         

smiley

  

Omgeegroepe

 

Wat is omgeegroepe en waar pas dit in by die kerk?

‘n Omgeegroep is ‘n groep gelowiges wat op ‘n weeklikse basis bymekaarkom en wat moeite doen

om te groei in hulle verstaan van die Woord. Dit is ‘n groep wat mekaar se laste dra, betrokke is by

mekaar se nood en wat moeite doen om mekaar te ondersteun in moeilike tye. Reeds vroeg in die

kerk se geskiedenis lees ons dat kerke bymekaar gekom het in huise om saam te bid en saam die

Woord van God te lees. Dit was hoe kerkwees plaasgevind het voor groot geboue opgerig is en daar

formele tye van samekomste gereël is. Om deel te wees van ‘n omgeegroep is om deel te wees van

‘n geestelike familie. Dit is om deel te wees by iets groter as jouself en om ook te groei in jou

geestelike lewe.

enlightened

 

 

Elke week is daar 'n

 

hele paar Omgeegroepe

 

wat bymekaarkom.  

 

Neem vrymoedigheid om

 

by enige van die volgende

 

groepe in te skakel

Roelof van Wyk

082 571 1049

Woensdae om 18:00

Plot Inias

Louise Liebenberg

082 855 1608

Maandae om 18:00

Fairweatherstraat 1

Hennie Willemse

076 604 4250

Woensdae om 18:00

Den Hartogslot 21

Linda Daffue

072 878 1082

Donderdae om 19:30

Plek roteer

Ronnie Parkin

082 401 6702

Woensdae om 18:00

Derksenstraat 13

Martin Wessels

082 550 7202

Dinsdae om 18:30

Sentrumsitkamer

Braam Visagie        083 996 1379
Dinsdae om 18:00     Versfeldstraat 7 
Twenty something groepie Almal o/30 welkom

 

OMGEEGROEPE VIR WERKENDE JONGMENSE

 

Jeanne Human

082 926 5011

Dinsdae om 18:00

Plek roteer

   

BYBELSTUDIE

Die Bybelstudiegroep van Edna Els vergader elke Woensdag om 10:00 in die sentrumsitkamer.

 

 

smiley

 

Nuusbrief

   ‘n Maandelikse NUUSBRIEF word deur die kerkraadslid versprei. 

    Hiermee wil ons graag vir gemeentelede vertel wat alles gaan gebeur of wat reeds gebeur

    het in ons gemeente.

Sien maandelikse nuusbrief onder "publikasies"

  

smiley

 

Musiekoptredes
 

enlightened

Kooroptredes tydens spesiale

 

geleenthede bv. Nagmaal- en

 

Pinksterdienste. 

enlightenedOrreluitvoerings word 

 

beplan van hierdie jaar.

 

24 Mei 2018

 

30 Augustus 2018

 

Jammer geen terugvoering

ontvang nie!

enlightened

Kerssangdiens – altyd ‘n

 

baie spesiale geleentheid.

 

18 November 2018

 

smiley

 

Preke op CD

  Ons verskaf ook vir u die geleentheid om preke op 'n CD

  aan te koop.  Die koste is tans R20,00 per CD.

  Spesiale geleenthede word ook op CD/DVD opgeneem.

                   Bedrag word deur verskaffer bepaal.

  kissKlik hier om CD/DVD vorm af te laai

 

 

smiley

 

Databasis

Ons streef daarna om ons databasis 

ten opsigte van lidmate te volmaak,

daarom het ons u hulp nodig.  

 

Hier volg 'n aantal vorms om hierdie doelwit te vervolmaak.

kiss  Klik hier om LIDMAATINLIGTING vorm af te laai

kiss  Klik hier om INSKAKELING BY DIENSAKSIES af te laai

kiss  Klik hier om JONGLIDMATE & STUDENTE vorm af te laai