Inkleding van eredienste saam met die leraars en orreliste

Behartiging van alle tegniese aspekte rondom die erediens

Uitbou van omgeegroepe in die gemeente

Reël en aanbied van toerustingsgeleenthede vir lidmate

 

 

Funksies en ander projekte waarby die diensaksie betrokke is

smiley 

Doopgeleenthede

smiley 

Week van Gebed 

smiley  

Lydenstyd

smiley  

Nagmaal & Biduur 

smiley

Spesiale nagmaalsgeleentheid

voor die Pinksterfees

(Biltong & Brood)

 smiley

Hemelvaartdiens

smiley 

Pinkster

enlightenedVanaf Opstandingsondag,

     op pad na Pinkster...

enlightenedPinksterdienste

 

 

 smiley

Gebedsgeleenthede

 

smiley

Kursusse

kiss Kerkraad-induksiekursus

 

kiss Gemeentekursus

 

smiley

Omgeegroepe

 smiley

Nuusbrief

 

smiley

Musiekoptredes

enlightenedKooroptredes

enlightenedOrreluitvoerings

enlightenedKerssangdiens

 

 

 

smiley

Preke op CD

smiley

Databasis

smiley

Basaar

 

Gaan na 'In die Kollig' 

 

smiley 

 

Doopgeleenthede

VOORNEMENDE DOOPOUERS

 

Doopgeleenthede sal voortaan slegs op die

 

EERSTE SONDAG van elke maand plaasvind. 

 

Ouers wat hulle kinders wil laat doop, word daaraan herinner

 

om vroegtydig die kerkkantoor te skakel. Dit is noodsaaklik

 

dat al die administratiewe aspekte vooraf afgehandel word.

 

smiley 

 

Week van Gebed

 

by Kroonstad-Moedergemeente

 

 

WEEK VAN GEBED

 

09:15 Jordaniapark

 

10:00 Arboretum

 

11:00 Edelkroon

 

19:00 Moedergemeente

 

Deurkollekte:  Bybelgenootskap van SA

 

smiley  

 

Nagmaal & Biduur

Nagmaal word voorafgegaan met ‘n biduur

 

om 09:30  in die konsistorie.

 

 

 

 

 

 

smiley

 

Lydenstyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is Lydenstyd?

 

Lydenstyd is 'n seisoen van 46 dae waarin die kerk die lyding van Christus in herinnering roep

 

en daarop reageer in voorbereiding op die Paastees.

 

Lydenstyd wys by uitstek dat God op 'n besonderse manier die God van die noodlydende, die

 

arme en die veronregte is en dat Christus in ons werklike nood ingedaal het.

 

 

Waar kom Lydenstyd vandaan?

 

Die Westerse kerk het in die tweede heltte van die vierde eeu in navolging van die Oosterse kerk

 

begin om as voorbereiding vir Paasfees 'n vastydperk van 40 dae in te stel. Die vas het meestal

 

beteken dat slegs een maaltyd per dag sonder vleis geëet is.

 

Tradisioneel begin die vastydperk op As-Woensdag. Aanvanklik was die plaas van die as op die

 

kop van 'n sondaar 'n soort tughandeling en boete-oplegging van die kerk. Later het die as 'n meer

 

seremoniële funksie gekry waarin die as, gewoonlik van die vorige jaar se verbrande palmtakke,

 

op die voorkoppe van die lidmate in die vorm van 'n kruis gesmeer is.

 

Wanneer vier ons Lydenstyd?

 

Omdat Christene nie op Sondae, die opstandingsdag, gevas het nie, begin Lydenstyd op 'n Woensdag,

 

46 dae (40 dae en 6 Sondae) voor Paasfees.

 

Waar hierdie Woensdag nie besondere aandag kry nie, begin sommige kerke hulle Lydenstyd op die

 

Sondag voor hierdie Woensdag (dus sewe Lydensweke) en ander weer op die Sondag ná hierdie Woensdag

 

(ses Lydensondae).

 

Hierdie leesrooster volg die tradisie waarin Lydenstyd begin op die Woensdag ná Verheerlikingsondag.

 

 

 

Simbole, gebruike en rituele in Lydenstyd

 

#  Die kruis is die sentrale simbool in Lydenstyd. Die kruis herinner ons aan die kruisiging van Jesus,

 

     'n teken van sy lyding en sterwe. Dit is dus onvanpas om die kruis te versier.

 

#  'n Doringkroon of spykerskan saam met die kruis dien as simbole.

 

#  'n Groot, wit kers met doringdraad daarom gedraai, beeld uit hoe Christus gekom het om bevryding

 

     te bring van watter menslike nood ook al.

 

#  Lydenstyd is 'n tyd van hertoewydingDaarom staan dissipelskap sentraal. Lydenstyd is dus 'n tyd van

 

     toerusting vir dissipelskap.

 

#  Die gebruik om in hierdie tyd van voedsel te vasstaan in die teken van hertoewyding. Hierdie gebruik

 

     kan met 'n bietjie verbeelding met vrug in ons huise gebruik word. As 'n teken van ons bereidheid om op

 

     te offer vir die evangelie, kan ons byvoorbeeld besluit om in hierdie tyd te vas van 'n gewoonte, soos die lees

     

     van tydskrifte of die kyk van TV. Ons kan ook besluit om van sekere voedselsoorte te vas.

 

#  Lydenstyd is 'n tyd van bepeinsing en stilte.  Afsondering is daarom baie nodig. Hoewel ons in hierdie

 

     tyd baie nadink oor God se oordeel oor die sonde, is dit ook 'n tyd om ons te verwonder oor die kruisiging

 

     as dié liefdesdaad van alle tye.

 

#  Lydenstyd is 'n gereedmaak om vernuwing in ons lewe te ontvang. Die pynlikheid van die erkenning van

 

     ons eie sonde is hiervoor noodsaaklik. Verootmoediging, skuldbelydenis en boetedoening is in

 

     hierdie tyd prominent, maar dit alles staan in die teken van die nuwe lewe wat ons simbolies ontvang op

 

     Paassondag. Die as van As-Woensdag is 'n simbool hiervan.

 

#  Van die wonderlikste kerkmusiek is lydensmusiek.  Beter as om net daarna te luister, is om self deel te

 

     neem aan 'n kooruitvoering of die gereelde sing van lydensliedere.

 

#  Let op die rituele en simboliek van Palmsondag en die daaropvolgende Groot Lydensweek, wat uitvoerig

 

     behandel word by daardie week.

 

Kleure in Lydenstyd

 

#  Op As-Woensdag is die kleur grysVir die res van Lydenstyd word donker, aardse

 

     kleure voorgestel.     

 

#  Pers word dikwels in hierdie tyd gebruik, maar herinner dalk te veel aan 'n begrafnis.

 

#  Die kleure van die Groot Lydensweek en Paasnaweek is belangrik omdat dit die

 

     dramatiese karakter van  hierdie tyd kan onderstreep. Vanaf Palmsondag tot die

 

     Donderdag voor Goeie Vrydag, word 'n dieprooi  gebruik om die bloed van Christus

 

     te simboliseer.

 

#  Op Goeie Vrydag en die daaropvolgende Saterdag word geen kleure of versierings gebruik 

 

     nie. Dit staan in kontras met die baldadigheid van die versierings en kleure wat op

 

     Paassondag en in die tyd daarna gebruik word.

 

 

smiley

 

Spesiale nagmaalsgeleentheid 

voor die Pinksterfees

(Biltong & Brood

 

Hierdie spesiale geleentheid, uniek aan Kroonstad-Oos

 

 

 

smiley

 

Hemelvaartdiens

 

Die Hemelvaartdiens word  by Kroonstad-Oos gehou.

 

 

smiley

 

Pinkster

enlightened

 

Pinksterdienste

Pinksterdienste word in samewerking met al die Ned. Geref. Gemeentes

 

in Kroonstad  by Moedergemeente gehou

 

 

 

 

smiley

 

Gebedsgeleenthede

enlightened     Vroeg-oggend-koffie-saam-met-God elke Vrydagoggend om 06:00 in kerk tydens somermaande.

Gebedsgeleentheidstukke was gereeld onder "publikasies" geplaas.

enlightened     Kerkraadslede kom dieselfde tyd in die konsistorie bymekaar.

enlightened      Ringsgebedsgeleentheid elke Vrydagoggend om 07:00 by Moedergemeente.

enlightened     Omgee- en Bybelstudiegroepe kom ook weekliks bymekaar.

 

smiley

 

Jaarlikse aanbieding

van kursusse.

kiss

Kerkraad-induksiekursus 

 

kiss

Gemeentekursus

 

 

 

         

smiley

  

Omgeegroepe

 

Wat is omgeegroepe en waar pas dit in by die kerk?

‘n Omgeegroep is ‘n groep gelowiges wat op ‘n weeklikse basis bymekaarkom en wat moeite doen

om te groei in hulle verstaan van die Woord. Dit is ‘n groep wat mekaar se laste dra, betrokke is by

mekaar se nood en wat moeite doen om mekaar te ondersteun in moeilike tye. Reeds vroeg in die

kerk se geskiedenis lees ons dat kerke bymekaar gekom het in huise om saam te bid en saam die

Woord van God te lees. Dit was hoe kerkwees plaasgevind het voor groot geboue opgerig is en daar

formele tye van samekomste gereël is. Om deel te wees van ‘n omgeegroep is om deel te wees van

‘n geestelike familie. Dit is om deel te wees by iets groter as jouself en om ook te groei in jou

geestelike lewe.

enlightened

 

 

Elke week is daar 'n

 

hele paar Omgeegroepe

 

wat bymekaarkom.  

 

Neem vrymoedigheid om

 

by enige van die volgende

 

groepe in te skakel

 

 

smiley

 

Nuusbrief

   ‘n Maandelikse NUUSBRIEF word deur die kerkraadslid versprei. 

    Hiermee wil ons graag vir gemeentelede vertel wat alles gaan gebeur of wat reeds gebeur

    het in ons gemeente.

Sien maandelikse nuusbrief onder "publikasies"

  

smiley

 

Musiekoptredes
 

enlightened

Kooroptredes tydens spesiale

 

geleenthede bv. Nagmaal- en

 

Pinksterdienste. 

enlightened

Orreluitvoerings word 

 

beplan van hierdie jaar.

 

14 Februarie 2019

 

enlightened

Kerssangdiens – altyd ‘n

 

baie spesiale geleentheid.

 

17 November 2019

 

enlightened

Orreluitvoering

 

Waar was jy met Valentynsdag? Wat het jy alles gedoen?

As jy soos baie van ons besig was om te luister na die komposisies van Martin Mans, Isabel Kruger en Jan Elsenaar
terwyl jy jou lewensmaat se hand vashou, kan ek jou waarborg dat jou Valentynsdag baie spesiaal was. Isabel kruger
(ons orreliste) het ongelooflik baie moeite gedoen om hierdie orreluitvoering te reël en dit was werklik ‘n groot sukses.

 

Baie mense het getuig oor die puik musiek en het kommentaar gelewer oor ons besonderse orrel! Dit kon nie
gebeur het as daar nie iemand soos Isabel was wat moeite gemaak het om die uitvoering te bestuur nie.
Baie dankie vir al die maande se oefening en voorbereiding wat hierdie aand moontlik gemaak het.
Elke borg, elke persoon wat teenwoordig was, elke persoon wat ‘n skenking gemaak het, wat gehelp het
met die dekor en kos wil ons net in besonder ook bedank.

 

smiley

 

Preke op CD

  Ons verskaf ook vir u die geleentheid om preke op 'n CD

  aan te koop.  Die koste is tans R20,00 per CD.

  Spesiale geleenthede word ook op CD/DVD opgeneem.

                   Bedrag word deur verskaffer bepaal.

  kissKlik hier om CD/DVD vorm af te laai

 

 

smiley

 

Databasis

Ons streef daarna om ons databasis 

ten opsigte van lidmate te volmaak,

daarom het ons u hulp nodig.  

 

Hier volg 'n aantal vorms om hierdie doelwit te vervolmaak.

kiss  Klik hier om LIDMAATINLIGTING vorm af te laai

kiss  Klik hier om INSKAKELING BY DIENSAKSIES af te laai

kiss  Klik hier om JONGLIDMATE & STUDENTE vorm af te laai