GEDENKMUUR

smiley

Ontstaan van gedenkmuur

smiley

Plan/skets van gedenkmuur

smiley

Gedenktuin

smiley

Reëls t.o.v. nis

smiley

Gravering van

gedenkplaatjie

smiley

Reëlings vir plasing 

van oorskot

 

smiley

Reëlings vir die verwydering

van oorskot

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die feit dat die onderhoud van en toesig

 

oor begraafplase vroeg  in die 2000’s

 

feitlik in duie gestort het,het talle gemeentes

 

laat besluit om gedenkmure op hul

 

kerkterreine op te rig, sodat geliefdes

 

daar te ruste gelê kan word. 

Op 8 November 2007 is ‘n donasie van R 10 000,00 ontvang van

‘n lidmaat met die versoek dat die moontlikheid van die oprigting

van ‘n gedenkmuur ondersoek word.

Die kerkraad het daarna die aangeleentheid ondersoek en

besluit om ‘n gedenkmuur op te rig met die voorwaarde dat

fondse verkry word uit donateurs. 

Donasies is verkry en nisse vooraf verkoop.

Bedrag ingevorder R 77 000,00 en die koste van die oprigting 

van die gedenkmuur het R 68 791.78 beloop.

Sedertdien is die gedenkmuur selfonderhoudend en is ‘n

Gedenkmuurfonds geopen by ABSA bank en sal die fondse

in die toekoms aangewend word vir nog ‘n muur.

'n Nis is ontwerp vir

slegs een persoon

se oorskot en kos

tans R2000,00 elk.

 

Besonderhede vir die

aankoop van nisse

kan by die kerkkantoor

verkry word.

 

PLAN/SKETS VAN GEDENKMUUR

 

Besonderhede van watter nisse reeds geneem is, is by die kerkkantoor beskikbaar.

 

GEDENKTUIN

 

 

Die Groei-in-genade groepie wie verantwoordelik  was vir die

 

uitleg van en aanplantings vir die tuin wat die muur omring:  

 

Pikkie Combrinck

 

Marié Jordaan

 

Maretha Wege

 

 

Argitek:  Johan Brummer

 

 

Leraar:  Ds. Chris de Wet

 

Boukontrakteur:  Cobus de Jonge

 

 

Bessie Haasbroek

 

& dogter Elsabé

     

Inwyding

Die kerkraad het ook besluit dat die gedenkmuur vernoem moet word na 

 

ds. Hasie en mev. Bessie Haasbroek. Ds. Haasbroek het  jarelank  as ouderling

 

gedien – vir die grootste gedeelte van die tyd as hoof-ouderling – terwyl  mev.

 

Haasbroek vir nagenoeg  16  jaar as koster en saakgelastigde  gedien het en

 

soms ook as orreliste waargeneem het.

 

Die inwydingseremonie van die gedenkmuur het op 5 Maart 2009 plaasgevind.

 

Mev. Haasbroek en haar dogter Elsabé, was teenwoordig om die gedenkplaat te

 

onthul.  Die vers wat op die plaat aangebring is,  is Johannes 11:25Ek is die

 

opstanding en die lewe.  Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe.

 

Tuin rondom gedenkmuur

By die kerk is 'n gedenkmuur met gedenktuin ingerig. 

U is welkom om benewens die nis ook 'n struik, boom of plant ter herdekking aan u geliefde te kom plant in oorleg met die koster. 

 

                                  

              

REëLS TEN OPSIGTE VAN NISSE

1.         Slegs die as/oorskot van die NISHOUER mag in die herdenkingsnis geplaas word;

2.         Die regte verkry in terme van hierdie ooreenkoms mag nie oorgedra of sedeer word nie;

3.         Betaling van die koopsom verleen ‘n reg om die nis te gebruik vir die berging van die oorskot/as van die hierin vermelde
            NISHOUER of persoon deur hom genomineer. Hierdie reg sal bly voortbestaan vir solank as wat die Kerkraad die
            eienaar van die perseel is.

4.         Ongeag enige statutêre of gemeenregtelike verpligting tot die teendeel, stel die toestaan van hierdie reg geensins enige
            beperking op die titel van die eiendom  nie en sal geen sodanige beperking aangeteken hoef te word nie

5.         Die KERKRAAD  sal die gedenkmuur in 'n goeie toestand hou.  Die KERKRAAD staan nie onder enige verpligting om
            herstelwerk van enige aard aan die gedenkmuur te doen wat veroorsaak is deur die optrede of nalatigheid van enige
            persoon nie.

6.         Die NISHOUER sal nie geregtig wees om enige veranderings of byvoegsels tot die nis of gedenkmuur te doen nie.

7.         Die herdenkingsnis sal slegs gebruik word deur die die NISHOUER en slegs een houer sal per nis toegelaat word;

8.         Ter wille van algemene voorkoms en eenvormigheid sal alle graveerwerk op die dekplaat van die nis gedoen word
            volgens ‘n lettertipe, lettergrootte en deur persone deur die Kerkraad aangewys op die Kerkraad se koste, met dien
            verstande dat die NISHOUER self alle reëlings daaromtrent sal tref en dat die werk van die aangewese graveerder
            gedoen sal word teen markverwante pryse.

9.         Die NISHOUER sal nie geregtig wees om enige ruikers, blomme of ander gedenk-items op of aan die buitekant van die
            nis te plaas nie, of om enigiets te doen wat ʼn ergernis of oorlas mag veroorsaak  nie.

10.       Die reëlings vir die plasing van die as in die nis sal deur die NISHOUER in oorleg met die kerkraad getref word, en met
            inagneming van die bestaande eredienste en gemeentelike bedrywighede.

11.       In geval die NISHOUER versuim om  enige van die terme of voorwaardes van hierdie ooreenkoms na te kom, sal die
            KERKRAAD die reg hê om onmiddellik en sonder vooraf kennisgewing hierdie ooreenkoms summier te kanselleer deur
            die afstuur van 'n geregistreerde brief of aflewering per hand, geadresseer aan die NISHOUER, waarna die NISHOUER
            alle bedrae betaal aan die KERKRAAD  in terme hiervan sal verbeur sonder benadeling van die KERKRAAD se ander
            regte en remedies.

12.1     Die KERKRAAD kies as adres vir betekening vir alle doeleindes hierkragtens  die adres soos in die aanhef uiteengesit.

12.2     Die NISHOUER kies as adres vir betekening  vir alle doeleindes hierkragtens  die adres soos in die aanhef uiteengesit.

12.3     Enige kennisgewing wat ingevolge hierdie ooreenkoms gegee moet word, moet deur enigeen van die PARTYE aan die
            domicilium citandi et executandi van die PARTYE gerig word of aan sodanige ander adres as wat enigeen van die
            PARTYE deur skriftelike kennisgewing vir sodanige doeleindes aan die ander mag gee.

12.4     Enigeen van die PARTYE is daarop geregtig om deur skriftelike kennisgewing aan die ander van tyd tot tyd, sy  adres vir
            kennisgewing te verander by dien verstande dat dit slegs 'n fisiese adres mag wees.

13.       Die NISHOUER of sy gesin of familielede, gaste of besoekers het geen eis van enige aard teen die KERKRAAD vir enige
            verlies, skade aan of beserings wat enigeen van hul regstreeks of onregstreeks mag ly as gevolg :

13.1     enige verborge of sigbare gebreke aan die gedenkmuur;

13.2     die gedenkmuur of deel daarvan as synde 'n defekte toestand of vervalle toestand of enige besondere
            herstelwerk wat nie betyds of hoegenaamd deur die KERKRAAD gedoen is nie;

13.3     vis major of enige ander oorsaak hetsy gedeeltelik of heeltemal buite die KERKRAAD se beheer;

13.4     Die NISHOUER vrywaar die KERKRAAD en stel hom skadeloos van en teen enige en alle eise, gedinge, skade
            aanspreeklikheid en uitgawe van watter aard ook al.

 

BEWOORDING OP GEDENKPLAATJIE

 

VAN

 

Volle name / Noemnaam

 

 Geboortedatum       Sterfdatum

 

Teksvers

 

Kostes:  Bedrag vooruitbetaalbaar

t.o.v. bogenoemde gravering

beloop tans R200,00.

 

 

 

REëLINGS TEN OPSIGTE VAN  DIE PLASING VAN DIE OORSKOT IN DIE MUUR VAN HERINNERING

  •                   1.         Die plasing van die oorskot van ’n oorlede in ‘n nis is die primêre verantwoordelikheid van die familie/naasbestaandes
  •             soos hierna uitgespel.
  •  

2.         Alle reëlings t.o.v. die plasing van die oorskot van ’n oorlede geskied via die kerkkantoor.

3.         Dit is die familie se verantwoordelikheid om hulle te vergewis van die reëls t.o.v. die gebruik van die nis, asook die reëls
            t.o.v. die graveerwerk wat op die granietplaat aangebring word.

4.         Reëlings t.o.v. graveerwerk:

4.1     Die familie/naasbestaandes voltooi in drukskrif die pro-forma dokument vir die graveerwerk wat op die marmerplaat
          aangebring moet word.

4.2     Bogenoemde pro-forma dokument word deur die familie/naasbestaandes onderteken.

4.3     Die familie/naasbestaandes betaal die voorgeskrewe bedrag vir die graveerwerk.

4.4     Die kerkkantoor gee opdrag aan die betrokke instansie waarmee ooreengekom is om die graveerwerk te doen, om
          ’n spesifieke nisnommer se granietplaat te verwyder en aan die hand van die getekende pro-forma dokument die
          nodige graveerwerk aan te bring in ooreenstemming met die reëls.

4.5     Sodra die graveerwerk voltooi is en deur die kerkkantoor gekontroleer is, word die gegraveerde granietplaat op die
          betrokke nis weer in posisie aangebring.

4.6     Die kerkkantoor gee so gou as moontlik aan die familie/naasbestaandes kennis dat die graveerwerk voltooi is en
          dat reëlings getref kan word met die oog op die plasing van die oorskot in ’n bepaalde nis – Sien punt 5 hieronder.

5.       Reëlings m.b.t. die plasing van die oorskot:

5.1     Die oorskot van ’n oorlede kan slegs in ’n nis geplaas word na die afhandeling van alle reëlings soos in punt 4
          hierbo uitgestippel.

5.2     Die familie/naasbestaandes gee ten minste een week vooraf skriftelik kennis aan die kerkkantoor van die dag en
          tyd waarop hulle die oorskot van ’n oorlede in ’n bepaalde nis wil plaas.

5.3     Die kerkkantoor koördineer die verlangde datum met ’n betrokke leraar (indien die familie verkies dat ’n leraar
          teenwoordig moet wees) en die instansie wat die graveerwerk behartig het, sodat die oorskot binne die nis verseël
          kan word nadat dit in die nis geplaas is.

 

 

REëLINGS TEN OPSIGTE VAN  DIE VERWYDERING VAN DIE OORSKOT UIT DIE MUUR VAN HERINNERING

Alle reëlings t.o.v. die verwydering van die oorskot van ’n oorledene geskied via die kerkkantoor.

Indien die naasbestaandes die oorskot wil verwyder, geld die volgende voorwaardes:

1     ’n Deposito van R1 000,00 (huidige koste)  moet vooraf by die kerkkantoor inbetaal word. 

        Die risiko is baie groot dat die gedenkplaatjie kan breek wanneer dit verwyder word, aangesien dit geseël is.

2     Die volgende opsies is dan van toepassing:

a.    Die kerk se kontrakteur maak die nis oop en indien die gedenkplaatjie nie breek nie, is die volgende

        van toepassing:

        i.    Die gedenkplaatjie met die oorledene se besonderhede bly in die gedenkmuur en kry die naasbestaande

              R800,00 terug.

        ii.    Die naasbestaande nie die oorledene se besonderhede in die gedenkmuur wil behou nie, word R200,00

               terugbetaal.  Die koste om die bedenkplaatjie te vervang is tans R800,00.

 

b.    Indien die gedenkplaatjie breekwanneer dit verwyder word, moet dit vervang word en is die kostes R800,00. 

       Dus ontvang die naasbestaande slegs R200,00 terug.