ORRELISTE VAN TOEKA TOT NOU

 

Mev. Olga Rademan

1964 - 1999

 

Mej. René de Vos (Human)

(Hulp orrelis)

 

Mev. Bessie Haasbroek

(Hulp orrelis)

 

Dr. Bert Top

(Aflos:  Orrel)

 

 

Mev. Irma Geldenhuys

(Aflos:  Orrel/Klavier)

 

Mev. Marelize Boshoff

(Aflos:  Orrel/Klavier)

 

Mev. Carin Louw

2000 - 2015

 

Mev. Isabel Kruger

2016 - Huidige orrelis

 

 

Mev. Olga Rademan is deur die eerste kerkraad van die gemeente gevra om as orrelis vir die gemeente op te tree. 

 

Haar besondere musikale vermoëns is reeds tydens die verwelkoming van ds. Johan en mev. Dala Pietersen op

 

5 Desember 1964 ervaar, toe die nuutgestigte kerkkoor die pastorie-paar toegesing het, met:

 

“Hoe lieflik is die voete van hulle wat die boodskap ons bring...”

 

Gedurende haar dienstydperk van 35 jaar as orrelis van Kroonstad-Oosgemeente, was dit nie net die orrelspel in

 

die kerk  by eredienste, troues en so meer wat altyd met presisie en entoesiasme vertolk is nie. Sy  het ook met die

 

ondersteuning van prof Michel Schneider, orrelis van die Keulen-katedraal, ‘n groot rol gespeel met opstelling van die disposisie van die

 

driemanuaal-orrel .  Die orrel is steeds bekend as een vandie bestes in die land.

 

Mev. Olga Rademan het ook die musiekomgewing van Kroonstad se  gemeenskap  verryk deur die aanbieding van uitvoerings soos

 

Messias van Handel, Dawid die Herderseun en talle optredes deur die kerk- en mannekoor.  Sy het dikwels die leiding geneem met die

 

aanbieding van simposiums,  werkwinkels en gemeente-byeenkomste waartydens daar besin is oor die wese en betekenis,  asook die

 

stand van musiek in en om die eredienste.

 

Sy is gedurende haar diensjare bygestaan deur René de Vos en later Bessie Haasbroek.  By tye het gemeentelede soos Bert Top,

 

Irma Geldenhuys en Marelize Boshoff  ook die orrelspel tydens eredienste en ander musiekprogramme waargeneem.

 

Na haar uittrede  het die gemeente vir ‘n paar maande om die beurt van bogenoemde orreliste gebruik gemaak.  Dit was egter nie ’n baie

 

praktiese reëling nie en Carin Louw word aangestel as orrelis van die Kroonstad-Oosgemeente vanaf 1 April 2000.

 

 

EERSTE KOOR

 

Op ‘n vraag oor haar ervaring van veertien jaar as orrelis van die gemeente, sê Carin die volgende:

 

“Dit is en was vir my ‘n voorreg om saam met di. Chris de Wet, Wikus Venter en Darius Botha deelte wees

 

van die eredienste in ons gemeente.

 

My rol as orrelis was aanvanklik net om die begeleiding van die gemeentesang op ons pragtige kerkorrel waar te neem.

 

Mettertyd het hierdie rol ontwikkel tot leier van die gemeentesang voor en tydens die erediens. Ek maak hoofsaaklik

 

gebruik van die klavier en kerkorrel en poog om met my aanvoeling  vir die kerklied die tema van ons predikers verder

 

aan te vul met Woord en Lied. Dit is vir my ‘n voorreg om elke Sondag met begeleiding van voorsang die prediking

 

vooraf te gaan omsaam met gemeentelede die Here te loof en prys deur middel van ons stemme.

 

Deur die jare het talle gemeentelede deelgeneem en gebou aan ons gemeentesang. Gedurende my eerste jare as orrelis, het talle jong

 

musikante van ons gemeente meegedoen en luister verleen aan die erediens.  Dit was ‘n groot verlies toe dr. Bert Top na Bloemfontein

 

verhuis het en ons nie meer periodiek na sy passievolle orrelspel kon luister nie. Ek onthou hoe Bert by geleentheid ’n 24-uur

 

orrel-marathon gehou het en deur die nag orrel gespeel het. Beslis ‘n unieke geleentheid!

 

Die gemeentesang het ook ‘n behoefte aan ‘n voorsanggroep ontwikkel en gemeente-lede het onbaatsugtig ywerig meegdoen aan hierdie

 

aktiwiteit.  Ons gemeente se voorsangers dra by tot die aanleer van nuwe liedere, maar bring ook ‘n nuwe dimensie van lofprysing na vore. 

 

Sonder hierdie ondersteuning,  sou ons eredienste beslis armer gewees het aan sang en musiek.

 

Verskeie kore het ook aan Kerssang-, Pinkster- en eredienste deelgeneem.  Al Kroonstad se skoolkore het in ons kerk opgetree, sowel as

 

verskeie ander musiekgroepe en het ook so God se lof en eer verkondig. Talle jong belowende swart sangers  het al tydens ons eredienste

 

opgetree en spesiale luister aan die erediens  verleen. Ons gemeente het ook ‘n Mans- en Dames-sanggroep gehad wat opgetree het tydens

 

die jaarlikse Kerssangdiens gedurende ds. Chris de Wet se tydperk as leraar van die gemeente.

 

Oor baie jare heen was mev. Olga Rademan se musikale insette hoog op prys gestel. Ek eer haar vir haar bydrae tot ons kerk se

 

musiek-geskiedenis as orrelis, koorleier en toegewyde musiekonderwyseres. Sonder haar opofferings, bydraes en liefde vir kerkmusiek,

 

sou  die musieklewe van Kroonstad  ‘n groot leemte gehad het.

 

Na 14 jaar as orrelis van hierdie gemeente kan ek, Carin Louw,   maar net sê:  Deo Gloria!”