PIENKBAL-GHOLFDAG

  

Die Gholfdag word gereël ten bate van die kerk se Kinderprojek 

Hierdie projek vorm nie  deel van die kerk se begroting nie

en is heeltemal  afhanklik van bydraes deur gemeentelede,

vriende en die GHOLFDAG!

Gekookte etes word 2 keer per week

aan behoeftige leerlinge by twee

skole verskaf.   

 

Indien u 'n bydrae wil maak tot hierdie

 

projek, kan dit by die Ned. Geref. 

 

Gemeente Kroonstad-Oos se

 

bankrekening inbetaal word.  

 

Onthou asseblief die verwysing

 

'KINDERPROJEK' te gebruik.

BANKBESONDERHEDE

 

Kroonstad

Tjekrekening :  970 580 069

Takkode:  632005