JAARTEMA 2017

Die jaartema vir 2017 is – ‘Hier is ek Here, stuur my!’ 

Dit kom vanuit Jesaja 6:8 waar Jesaja sy roeping ontvang het om

as boodskapper en profeet vir Israel op te tree.  

Sy gehoorsaamheid aan die opdrag van God het die gevolg gehad

dat Israel weer hoop beleef het en in ‘n tyd van groei ingegaan het.  

Vandag is hierdie teksgedeelte vir ons as gemeente ook van groot

waarde, want elkeen van ons by Kroonstad-Oos het ook die

roeping ontvang om   God se boodskapper te wees.  

As ons getrou hierdie opdrag uitleef sal ons ook hoop en groei 

in die gemeente beleef.

Ons gaan as lidmate antwoord deur ons lewens tot diens van

die Here te stel,  motiveer om die prediking getrou by te woon,

want tydens hierdie geleenthede gaan ons in besonder praat

oor roeping en roepingsbewusheid.

Temas soos:

Ø  Hoe ontdek ek my roeping?;

Ø  Waarvoor het God die mensdom geroep?;

Ø  Hoe antwoord ek op my roeping?;

Ø  Hoe skakel ek my roeping in by die kerk?; en

Ø  Watter gawes het die Here vir my gegee?.

Ons wil ook elke lidmaat uitdaag om by die Here te gaan hoor

wat dit is waarvoor Hy hulle geroep het en tyd inrig om te

antwoord op Sy roepstem. Ek glo die Here het ons elkeen by

naam geroep om diens te doen in Sy koninkryk en as ons kan

uitvind waarvoor Hy ons geroep het, sal ons lewens aansienlik

meer betekenis hê en sal ons meer vrede in ons harte

verteenwoordig.

Mag die jaar sowel as die jaartema vir elkeen van julle tot

groot seën wees en mag dit werklik ‘n verdieping in jou

geestelike lewe bring.

 

 

DOPELINGE 2017

 

Joshua Johnathan

Marius Ellis

 

 14.12.2016

26.03.2017

                

 

Paige Jagga

  

 01.11.2017

18.06.2017

Aminé Graaff

 

 25.06.2013

 02.07.2017

Martin Preston

Gilchrist

 

 06.05.2016

 

       06.08.2017       

 

Marné Holtzhausen

 

 12.05.2017

 03.09.2017

 

 

Markus Nel

 

       31.03.2017 

              03.09.2017        

 

 

Eslia Kruger

 

 04.07.2017

 22.10.2017

Micha Badenhorst

 

  06.11.2013

 18.11.2017

 

Mieke Claassens

 

  13.01.2017

 24.12.2017

Beauden Claassens

 

  15.02.2017

 24.12.2017

Teagen Claassens

 

  15.02.2017

 24.12.2017

Baie geluk aan al die ouers, 

 

grootouers en ander geliefdes

 

met die doop vir hierdie

 

kindertjies.  Mag hulle vir julle

 

baie vreugde bring.

 

 

IN MEMORIAM 2017

 Janet Rademan

 

  15 Julie 1939

 30 Desember 2016

 

Johannes Albertus

van Niekerk (Dr. Jannie)

 

 20 Oktober 1935

 4 April 2017

Anna de Koker

(Annatjie)

 

 27 Augustus 1937 

9 Junie 2017

 

Lukas Schoeman

 

 23 Maart 1948 

17 Julie 2017 

 

 

 

Maria Petersina van

Tonder (Marietjie)

 

 31 Augustus 1935

12 September 2017

 

 

Petra Martha Maria 

de Munnik

 

 28 Maart 1951

 9 Oktober 2017

Maria Catharina Susanna Venter (Miempie)

 

 3 Julie 1925

19 Oktober 2017

Stephanus Gerhardus Olivier (Gert)

 

20 Augustus  1948

 26 Oktober 2017 

 

                                                                 

BASAAR 2017

 

   ‘n Suksesvolle basaar is gehou.

 

Hier is meer as R 200 000 ingesamel.

 

Die “gerug” was, as die basaar se inkomste die R 200 000 

merk oorskry hierdie jaar, dat ds. Marius Ellis se mooi hare

en baard sal waai,  dit het waar geword!

 
    

   

 

DIENSAKSIES 2017             

 

 

GASVRYHEIDBEDIENING

 

Die Gasvryheidsbediening was

 

-       verantwoordelik vir die skink van tee en koffie na die erediens,

 

-       het tydens moedersdag, vadersdag en oupa & oumadag geskenkies aan die               

        lidmate gegee,

 

-       was verantwoordelik vir die verf van die voorportaal, en kniekomberse

 

        geskenk vir die winter.

 

-       het nuwe lidmate verwelkom,

 

-       het ‘n jaarlikse gemeente samekoms gereël waarby lidmate mekaar beter

 

        kon leer ken,

 

-       het geskenkpakkies aan die matrikulante gegee en

 

-       ook gehelp tydens gemeentefeeste.

 

 

GASVRYHEIDOPSKOP ten bate van Sorgaksie

Heelwat nie-bederfbare produkte is ontvang 

vir die koskas.  

 

Kombersprojek

 

 

Oupa- & Oumdag

 

 

  

 

Die voorportaal was deur die jaar

 

gebruik om aktiwiteite wat

 

gedurende die week/maand

 

uit te beeld.

 

 

 

Valentynsdag

 

 

 

 

Moedersdag

 

Nagmaal

 


 

 

GEMEENTEBEDIENING

 

Die Gemeentebediening het

 

-       verskeie feeste en samekomste gereël ten einde lidmate die geleentheid te

 

         gee om mekaar beter te leer ken,

 

-       gehelp met die organisasie van eredienste en kursusse,

 

-       die orreliste gehelp om die Martin Mans konsert, die orreluitvoering en

       

         die Kerssangdiens suksesvol aan te bied,

 

-       ‘n groot bydrae gelewer om die basaar ‘n sukses te maak en

 

-       die 40 dae veldtog gereël en gehelp met die beplanning van die jaartema. 

 

 

 

Nagmaal word voorafgegaan

 

met ‘n biduur om 09:30  in

 

die konsistorie.

 
 

Sondagoggend 06h00 het ons gemeente ook ‘n sonsopkomsdiens

 

gehad en 09h00 ‘n opstandingsdiens wat die Here se oorwinning oor

 

die dood herdenk het. Volgende jaar sal ons vir seker weer dit

 

oorweeg om hierdie geleenthede aan te bied en ons bid dat die 

 

Here die paasfees weer sal gebruik om die harte van mense te verander.

 

Die Here het opgestaan en ons moet getuies wees van hierdie goeie nuus. Kom ons

 

neem hierdie getuienis die wêreld in en kom ons maak ‘n verskil waar ons kom.

 

      

       

 

Hierdie jaar het    die omgeegroepe

 

die boek vanDirkie van der Spuy – ‘12

 

Sleutels van geestelike groei’ te kyk en

 

besluit om tyd te maak vir diep

 

geestelike vrae. 

Gedurende Augustus het ons met ‘n 40-dae veldtog van Witrivier 

 

begin.  Dit het gehandel oor Rentmeesterskap.

 

Hierdie 40 - dae veldtog sluit mooi aan by ons jaartema en 

 

gee uitdrukking aan dit wat ons probeer doen as Kerk.

 

Die Kerk wil sien dat mense opnuut ‘n passie ontwikkel vir die Liggaam

 

van Christus en dat almal aktiewe rentmeesters is van wat God aan ons

 

toevertrou het.  Die Witrivier-reeks  herinner ons  nie alleen  aan die

 

opdragvan God  nie maar gee  ook praktiese riglyne oor hoe om ‘n

 

rentmeester te wees.

          

Kerkraad-induksiekursus 

Op die 21ste Januarie het Kroonstad-Oos se kerkraad hulle heel eerste induksie geleentheid gehad. By hierdie geleentheid is daar in

diepte gesels oor die take en verantwoordelikhede van kerkraadslede en is daar saam gepraat oor hoe die kerkraad tot verdere diens vir

die lidmate kan wees.  Dit was regtig ‘n geseënde geleentheid gewees met wonderlike voorstelle wat na vore gekom het.

Van die goed wat genoem kan word is dat die kerkraad baie besorg is oor die lidmate se welstand en dat hulle wil moeite doen om by

hulle mense uit te kom. Kommunikasie is een van die groot leemtes wat verbeter moet word en daar moet gekyk word na hoe

om mense opnuut te betrek by die gemeente se strukture.  Een ding wat pertinent genoem is, is dat kerk ‘n tuiste moet wees vir sy

mense en dat hulle opnuut families en gesinne moet bedien. Ned. Geref. Kroonstad-Oos is ‘n gemeenskapskerk en die kerkraad

wil die hart van die kerk duideliker na vore bring. 

              
Pinksterbidure

Hierdie het die byeenkomste plaasgevind by Kroonstad-Moedergemeente 

vanaf 29 Mei - 1 Junie 2017 om 19:00.

Ds. Theo Danfauz het die pinksterdienste by Moedergemeente gelei. Sy tema, “Die Heilige Gees”,

het gehandel oor die werking en die funksionering van die Gees in ons tyd. Daarmee saam het hy ook

agtergrond gegee oor wat Pinkster is en hoe dit ons elkeen raak. Dit was werklik ‘n geseënde samekoms.

 Kom ons verheerlik die Here omdat Hy sy Gees vir ons gestuur het en ons leef as Geesvervulde

Christene van God.

 

Musiekfeeste

Orreluitvoering - 17 Oktober 2017

 

Een en almal wat die orreluitvoering bygewoon het weet dat dit ‘n besondere 

 

geestelike ervaring was.

 

Martin Mans van Nederland, verskeie gaskunstenaars en die Bloemfontein

 

kinderkoor het kleur aan die geleentheid verleen en ons op ‘n reistog deur die

 

wêreld van musiek geneem.  Ons orreliste, die kunstenaars en almal wat die

 

geleentheid bygewoon  het, was diep geraak.

 

 

Kerssangdiens - 19 November 2017 

                        

Dit was ‘n geleentheid waar ons met

  

   woord en lied  die geboortedag van ons

 

Here Jesus Christus herdenk.

               

    Na afloop van die erediens was daar

 

koffie en tee bedien en gesellig  

 

saamgekuier. 


 

Oktobermaand was Kankermaand

 

 

Kanker is ‘n siekte wat nie net die lyers se lewens raak nie

 

maar ook die van familie en vriende. Die maand Oktober is

 

gevolglik gebruik om almal bewus te maak van die geweldige

 

gevolge van kanker. Tydens die eredienste is ‘n boom met

 

pienk strikkies voor die kansel geplaas en is lidmate gevra om

 

‘n strikkie te neem en so  deel te word van ‘n kanker-

 

bewusmakingsveldtog. Spesiale  tyd is ingeruim vir gebed en

 

voorbidding vir families en lidmate wat deur kanker geraak is.

 

Moet asseblief nie ophou om aan hulle te dink

 

en vir hulle te bid nie. 

 

 

 

GETUIENISAKSIE

 

Die Getuienisaksie was

-        verantwoordelik vir verskeie uitreike na die  plaaswyke,

-        het ‘n suksesvolle getuienisnaweek gereël met ‘n gasspreker,

-        het ‘n week van sending gehou onder skole,

-        was betrokke by die evangelisering van persone in gevangenis (EE3),

-        het verskeie sendelinge in die wêreld ondersteun in hulle werk en

-        het ‘n suksesvolle Bybelverspreidingssondag aangebied.     

                                                      

enlightened

 

Biddag vir ons Land
 

Op die 22 April 2017 het talle mense in Kroonstad saamgetrek om in Bloemfontein te gaan bid vir ons land.

 

Hierdie kom nadat die evangelis Angus Buchan ‘n gebedsdag saamgeroep het en mense gemotiveer het om

 

in te tree vir verandering. Talle mense het hierdie gebedsgeleentheid gaan bywoon en het getuig van die

 

grootskaalse seën wat op daardie geleentheid gerus het. Ons gebed is dat die Here ons land sal genees en

 

dat Hy ons in ‘n helder toekoms sal inneem waar ons land weer ‘n land van hoop kan wees. Moet asseblief

 

nie ophou bid vir ons land nie en moenie die krag van gebed onderskat nie. In die woord van die Here lees

 

ons dat die gebed van ‘n gelowige groot krag het en dat God gehoor gee as sy kinders na Hom toe draai.

 

Wanneer mense hulleself voor God verootmoedig en wegdraai van hulle sondes, beloof God om die land te

 

genees. Kom ons hou aan bid dat God sal intree en kom ons wees ‘n land wat glo in verandering. 

 

smiley  

 

Lydenstyd

Lydensweke: 26 Februarie - 16 April 2017

Die maand van Maart en April is Lydenstyd in die kerk. Vir 40 dae wandel Kroonstad-Oos saam met ons Here Jesus

Christus op die pad van lyding tot by Sy kruisiging. Waarom is die lydenstyd so belangrik? Die rede waarom hierdie

tyd so belangrik is, is omdat dit ons almal herinner aan die koste van vryheid en vergifnis. Jesus Christus het hierdie

pad vir ons elkeen geloop sodat ons kan vry wees en omdat Hy dit geloop het kan ons nou die ewige lewe beërwe.

Hierdie maand kom ons vir die Here dankie sê op ‘n besonderse manier, vir die lydenspad wat Hy geloop het en kom

ons herinner mekaar aan die belangrikheid van hierdie tyd.

 

smiley

Paasfees

 

enlightenedBiltong & brood

 

geleentheid

 

 

Hier by Kroonstad-Oos het ons ook die paasfees op ‘n unieke manier gevier. Die Donderdagaand

 

het ons gemeente ‘n Biltong en Brood aand gehou waarby lidmate na die nagmaalsgeleentheid

 

saam kom kuier het as ‘n familie en mense het met opgewondenheid die geleentheid aangegryp. 

 


 

 

  

 

Paaskonferensie

by Moedergemeente

soos gereël deur die

Ring van Kroonstad

 

 

Vir vier dae het die skrywer Riekert Botha met ons gepraat oor die evangelie en oor hoe

 

die goeie nuus lewend moet raak in ons elkeen.  Elke preekgeleentheid was goed bygewoon

 

en het talle mense diep aangeraak. As jy vir iemand sou vra wat daar was, sal hulle seer sekerlik

 

getuig het van die grootskaalse seën wat elke preek gehad het. Vrydagoggend het elke

 

NG Kerk in Moedergemeente saamgetrek om die Nagmaal te gebruik en vir die eerste keer in jare moes

 

daar stoele ingedra word omdat daar nie genoeg sitplek was nie. Die diens het aan die hand van ‘n teks

 

in Matteus geskiet en Riekert het met ons gesels oor hoe God sigbaar moet wees in jou lewe. 

 

 

Leon Ferreira het ook opgetree by die Paaskonferensie.

 

 

 

 

Getuienis-erediens

Op die 23e April 2017 het Kroonstad-Oos ‘n Getuienis-Sondag aangebied om lidmate weer

 

te motiveer om ligdraers van Christus te wees. 

 

Op die dag het die orreliste saam met ‘n trompetspeler die gemeente se mure laat bewe met

 

passievolle musiek. Daar was iemand wat ‘n hartroerende getuienis gelewer het en na die diens

 

kon lidmate met die Getuienisaksie gesels oor hoe om betrokke te raak by sending. Ons dank die

 

Here vir geleenthede soos hierdie en ons bid dat almal die oproep sal opneem om getuies van

 

Christus te wees.  Kom ons doen soos Matteus 28 ons vra, en ons gaan wees die lig daar buite.

             

 

Getuienisweek

in Kroonstad

 

 Oscar Ehrensperger 

 

besoek skole, gevangenis

 

en weermag.

Oscar Ehrensperger het weereens die jaarlikse getuienisweek gelei.

 

Die evangelie is deur woord en musiek aan meer as 3000 kinders in

 

en om Kroonstad gebring. Woensdagaand 13 September is ‘n gesamentelike

 

omgeebyeenkoms by Kroonstad-Oos gehou waartydens Oscar sy passie vir die

 

evangelie met ons gedeel het. Die  passie wat Oscar vir die evangelie het, het

 

ons almal met nuwe hoop vir die toekoms vervul. Dankie aan die Getuienisaksie

 

en in besonder aan Oscar vir julle voorbeeld en inspirasie.

  

 

Getuienis-ontbyt

 

Die geleentheid is deur die Getuienisaksie op 2 September 2017 aangebied.

 

Ds. Rassie Fourie van Duet gemeente in Potchefstroom  was die hoofspreker en is deur twee van sy  lidmate

 

vergesel. Hulle het ‘n persoonlike aangrypende getuienis gelewer. Die hooftema as die opdrag van Jesus aan Sy

 

dissipels  soos verwoord in Matteus 28:19-20  met besondere klem op “ gaan dan heen en maak dissipels.

 

” Die groot uidaging is: om te midde van elkeen se besige program elke dag so te leef dat die wêreld sal sien dat

 

ons kinders van God is en daardeur ander sal inspireer tot dissipelskap. 

 

 

Op Sondag 3 September 2017 het Ds. Rassie Fourie die erediens gelei en ‘n kragtige boodskap gelewer wat

 

talle mense aangeraak het. Verskeie lidmate kon daarna getuig van ‘n persoonlike belewenis en ‘n nuwe

 

verbintenis tot toewyding.

 

 

 

 

 

JEUGAKSIE

 

D ie Jeugbediening het

     - die speelpark se tweede fase voltooi en alle speeltoerusting voorsien en  

     -  twee kampe gehou naamlik die Tentjie-aand en die Bounce dagkamp,

     -  verantwoordelikheid geneem vir die weeklikse kategese en Milkshake club.

 

            - Ons het ‘n besondere belydenisaflegging gehad en verskeie Vrydagaande

                jeugbyeenkomste gereël. Saam met al die kampe en jeugbyeenkomste het

               die Jeug ook ‘n winterprojek gereël waar komberse vir behoeftiges

ingesamel is.      

 

Tentjie-aand

Op die 17en 18e Februarie 2017 het Kroonstad-Oos hulle jaarlikse tentjie-aand gehou.  Dit was soos die vorige

jaar ‘n reuse sukses en ‘n groot treffer onder die kinders. Op die aand kon jy ds. Marius sien dans, die geure van

‘marshmallows’ wat gebraai word ruik en die klanke van gelukkige kinders hoor vir kilometers vêr.  

 
 

Dagkamp

 

21 Oktober 2017

 Elke jaar in Oktober kry die Seniors die kans om te kies waar hulle, hulle jaarlikse dagkamp wil hou.

 

Hierdie jaar is ons Johannesburg toe om te gaan “BOUNCE”.  In leke taal was ons die dag Johannesburge

 

toe om op trampolines te gaan spring en die dag te spandeer op verskillende trampolines wat spesiek

 

gemaak is vir groot pret. Selfs die Dominee het gespring en as jy daar was sou jy jouself doodgelag

 

vir sy onkunde rakende die verskillende Trampolines. 

 

 

 

 

Belydenisbraai  

 

18 Augustus 2017 

Die aand het begin met 'n wonderlike geleentheid waar ouers

 

kon hoor hoe hul kinders gegroei het in hul geloof.  

 

Elke kind het die geleentheid gehad om sy/haar getuienis te lewer

 

waarna ds. Marius Ellis 'n wonderlike geskenk (Die Bybel in Praktyk)

 

aan hulle oorhandig het.  'n Geskenk wat hulle sal terugdink aan

 

hierdie besonderse gebeurtenis in hul lewens, maar wat ook

 

vir hulle sal help in hul daaglikse stiltetyd.

 

 

Na afloop van die verrigtinge in die kerk, is daar gebraai en heerlik

 

saamgekuier.  Beslis 'n aand om te onthou!

 

 

  

 

Belydenisaflegging  

 

5 November 2017

                

 

 

OOSTERLIGVRIENDEKRING

Die Oosterligvriendekring het

-       verseker dat die bejaardes van Kroonstad-Oos ondersteun word,

-       maandelikse samekomste gereël vir die bejaardes,

-       verskeie waardevolle praatjies vir die bejaardes gereël en

-       verseker dat die bejaardes van Kroonstad-Oos ingeskakel bly by die

         gemeente se bedrywighede.

 

 

 

SIEKEBEDIENING

 

Die Siekebediening het

-       lidmate in nood ondersteun,

-       verskeie siekebesoeke gebring en siekes vertroos en onderskraag.,

-       tuis Nagmaalgeleenthede gereël vir lidmate wat nie Nagmaalgeleenthede in die kerk kon

        bywoon nie en

-       verskeie praatjies by die kerk aangebied om mense bewus te maak van die groeiende

        uitdagings in ons gemeenskap. 

 

 

 

Siekebediening

“whatsapp”-groep is baie

effektief.  

Siekes word op groep

aangemeld en is dit

sodoende maklik vir die

leraar en komiteelede

om die betrokke 

persone te besoek.  

  Spesiale gesprekke oor verskillende temas was aangebied:

  •  

- 12 Maart 2017

Riglyne vir die bediening by ‘n siekbed asook by die verlies

van ‘n geliefde was deur Isabel Kruger bespreek. 

  • - 21 Mei 2017

 Dr. Talbot Sadler, oudleraar was die spreker.  

Sy tema was “Wie is jou naaste?” met ‘n tweede vraag

wat daarmee verband hou “Wie se naaste is jy?”.  

Deur middel van ‘n goed gestruktureerde aanbieding het

Dr. Sadler die gehoor begelei om te verstaan dat God elke

Christen roep om vir iemand op aarde “n naaste” te wees.  

Lidmate wat dit bygewoon het, het getuig dat almal aan

Dr. Talbot se lippe gehang het. Sy wysheid, sy manier van

aanbieding en die tema het almal in vervoering gehad.

 

  •  

Nagmaalbediening

tuis  en by die

Versorgsingseenheid

in Maraisstraat word  op versoek

van persone wat vanweë siekte of

ander omstandighede nie die

nagmaal in die kerk kan bywoon nie.

 

Nagmaalbediening  het elke keer

baie goed afgeloop. 

Die dankbaarheid van die persone

is 'n riem onder die hart.

 

 

 

Jaarlikse uitreik

 

Persone wie siek en eensaam is, was

 

bederf met 'n vrugtekoekie boodskap

 

van die diensaksielede.

 

 

 

 

SORGAKSIE

 

Die Sorgaksie het

-       saam met die versorging van siekes ook voor Kersfees geskenkpakkies by

        behoeftige gesinne afgelewer,

-       verseker dat verskeie organisasies soos Presidentia Jeusorgsentrum, Kroon

        Dagsorgsentrum, Arboretum & Huis Eden asook behoeftige huisgesinne hulp van

        die gemeente ontvang,

-       saam met ENGO gewerk en gehelp om klere en die nodige alimentasie te voorsien,

-       die jaarlikse golfdag gereël waartydens’n groot bedrag ingesamel is om vir etes

        by Johan Slabbert en Sentrale Volkskool te betaal,

-       tydens die wintermaande verskeie kere sop aan straatmense voorsien,

-       komberse en klere onder noodlydendes versprei,

-       gesorg dat die gemeente se koskas altyd vol was en

-       gehelp om kospakkies onder behoeftige mense te versprei

 

Kroon Dagsorgsentrum

 

Kersete

 
 

 

Kinderprojek

Twee  Pienkbal gholfdae was gehou

 

                                     

Presidentia Jeugsorgsentrum

Daar was maandeliks toiletware vir die kinders

 

aangekoop om in hul behoeftes te voorsien.

 

Die Jeugsorgsentrum is besig om die kinders se

 

kamers op te knap.

 

Kamers was aan verskillende gemeentes in

 

Kroonstad toegeken om so 'n kamer van gordyne,

 

linne ens. te voorsien.  Die Sorgaksie het die

 

nodige insamelings gedoen en aan die sentrum

 

se personeel oorhandig. 

 

Die sentrum word gereeld besoek deur lede van

 

die diensaksie om 'n behoeftebepaling te doen

 

en hulp aan te bied waar nodig.

 

Huis Eden

Sop en broodjies wat normaalweg aan straatkinders

voorsien was, was hierdie jaar aan Huis Eden voorsien.  

Die nood was groot aangesien die Opleidingskollege 

nie opleiding aanbied nie en geen oorskiet kos  kon na Huis Eden 

gekanaliseer word nie. 

'n Skenking van matrasse was

 

ontvang en aan Huis Eden

 

oorhandig.

       

   

 

VROUEFORUM

 

 Die Vroueforum het

 

-       ‘n ken-mekaar vir die vrouens gereël,

 

-       die wêreld biddag vir vroue aangebied,

 

-       gehelp met die reëlings van die jaarlikse basaar,

 

-       gehelp met verversings tydens Kerkraadsvergaderings en  gemeentefeeste,

 

-       verseker dat alle Ringsverantwoordelikhede gehanteer word,

 

-       ‘n suksesvolle Lentetee aangebied en

 

-       was betrokke by die ondersteuning van alle vrouelidmate in die gemeente.

 

 

 

 “Ken-mekaar”-oggend. 

 

Die dames het eers mekaar beter leer ken

 

op 'n besonderse prettige manier, dit was

 

absoluut spesiaal.

 

'n Modeparade en voorlesings het gevolg.

 

Die oggend is afgesluit met heerlike

 

verversings, 'n koppie boeretroos

 

of heerlike koppie tee.

 

 

 

Vroueforum van Kroonstad-Oos 

'n Besoek aan die kinkerkliniek op

14 Februarie 2017 was 'n hoogtepunt. 

Bederfpakkies vir pasiënte was oorhandig.

  

   

 

   

 

 

 

Wêreldbiddag vir Vroue 

 

       

                

 

Op 3 Maart 2017 het die dames in die sentrumsitkamer bymekaar gekom. 
 
Die tema van "Genade vir almal" (skywerland - Filippyne) was op 'n
 
besonderse aan die dames gebring deur dr. Madelein Fourie. 
 
Die dames het daarna koffie en beskuit geniet en sommer net lekker
 
saamgekuier so vroeg in die oggend voor hulle met hul dagtake begin het.  

 

        

 

    

Lente-tee

 

          

   

  

                            

 

Ons eie orreliste,  die gasspreekster was

 

en gepraat het oor keuses in die lewe

 

Hierdie geleentheid was baie spesiaal.  Elke tafel het 'n gasvrou

 

gehad en het 'n dorp in Suid-Afrika uitgebeeld, die kreatiwiteit

 

van die dames was uit die boonste rakke.  Uitstallers het ook hulle

 

items vir ons kom wys.  Daar was behoorlik saamgekuier en die

 

dames kon nie uitgepraat raak van hierdie besonderse oggend nie.

  

 

 Vroue Ringskonferensie

 

 

 

Hierdie jaar was dit

 

by Kroonstad-

 

Suid gehou.

 

 

Spreker:  

Yolandi Korkie

 

Tema:  Hoop

Didames van Kroonstad en omgewing het aan die lippe van hierdie

 

besonderse vrou gehang.  

 

Sy het met die dames kom deel van die tydperk wat sy en haar man Pierre

 

in gevangenisskap aangehou was.  

 

Hoe hulle die lang dae omgebid het en die volgende drie opdragte aanelke dame gegee:

 

1  Gebruik die geleentheid om daagliks vir jou geliefdes 

   

    te vertel hoe lief jy vir hulle is, omstandighede kan in 

 

    'n oogwink verander.

 

2  Doen daagliks intense studie van die Woord van

 

    die Here  en leer jou Here waarlik ken.

 

3  Neem 'n terroris aan asof hy jou kind is en bid elke dag

   

    vir hom.  

 

Die Here gee vir ons hierdie opdrag in Matteus 5 vers 44:

 

"Maar Ek sê vir julle:  Julle moet julle vyande

 

liefhê. en julle moet bid vir dié wat julle vervolg..."

 

 

     

Manna-uitreik 

 

 

Gedurende Maart het verskillende persone in ons gemeente weer kospakkies opgemaak vir behoeftige families.

Vir die mense wat daarby betrokke was, wil ons baie dankie sê.  Ons weet hierdie Ring-uitreikaksie in

samewerking met ENGO en verskeie gemeentes in Kroonstad kom al jare en dat baie min mense  besef hoe ‘n

groot verligting hierdie pakkies bring aan minderbevoorregte gesinne. Daar is talle mense in ons gemeenskap

wat afhanklik is van hierdie kospakkies om te kan oorleef.

Persone wat deelneem  aan hierdie uitreikprojek doen dit uit die goedheid van hul harte en met onbaatsigtige

liefde om so die nood van mense se lewens te verlig. Die volgende keer as jy verby ‘n behoeftige persoon op

die straat loop, neem ‘n tydjie en dank die Here vir mense in ons gemeenskap wat werk om ‘n helpende hand

in die dorp te wees.